Kościół w świetle Słowa Bożego

Moi drodzy !!!

Przedstawiam w całości  treść z programu ze strony

http://www.wordofgod.gr


Celowo podaję prawdziwą naukę w  świetle Słowa Bożego  jaka powinno dominować ws wszystkich kościołach w Polsce.

Nie podaję treści jako oskarżenie, osądzanie czy wytykanie  innych wyznan ale podaję to jako dowód prawdziwej nauki jaką sam Pan Jezus Chrystus podał i zostawił  w Słowie Bożym.

Jeśli chcesz być w prawdziwym kościele Jezusa Chrystusa to bądź posłuszny i przestrzegaj Słowo Boże.

………………………………………………………

Moi drodzy Przyjaciele Witam Was.

Bardzo dziękujemy Bogu za to, że dzisiaj znów pozwolił nam się spotkać w programie „Odpowiedzi ze Słowa Bożego”.

Jest to program nadawany na stronie internetowej www.wordofgod.gr w którym staramy się skomentować Wasze przemyślenia, sądy i krytyczne uwagi a także odpowiedzieć na zadawane nam pytania, które otrzymujemy w e-mailach przysyłanych na adres answers@wordofgod.gr

Bezpośrednio możesz zobaczysz i posłuchać nagranie, kliknij w link

Odpowiedzi ze Słowa – Nauka a kościół

Jeszcze raz chcemy mocno podkreślić, ze nie przypisujemy sobie nieomylności i nie uzurpujemy prawa do jedynej słusznej interpretacji Pisma Świętego, ani też nie twierdzimy o sobie, że jesteśmy nauczycielami Słowa Bożego.

Jedyne, w co wierzymy i co wyznajemy to fakt, że jesteśmy uczniami Chrystusa i chcemy wspólnie z Wami, Wy i my – z tego miejsca uczyć się ze Słowa Bożego o tym wszystkim, co jest tematem Waszych listów.

Dzisiaj, z łaski Chrystusowej zajmiemy się e-mailem wysłanym przez anonimową siostrę z Polski.

Zapytuje ona:

„Umiłowani Bracia, mam pytanie – Skąd mogę wiedzieć, że mój Kościół Katolicki nie naucza prawdy i w których miejscach Pisma Świętego mogę znaleźć informację o tym, że nauka tego Kościoła nie jest zgodna ze Słowem Bożym?

Co mam zrobić, skoro w Polsce nie ma takiego Kościoła, jaki mogę oglądać w Waszej telewizji?

W Polsce są kościoły chrześcijańskie, ale kobiety, które do nich uczęszczają noszą spodnie, nie unikają makijażu, chodzą niestosownie ubrane i niczym nie różnią się od tych kobiet, które chodzą do Kościoła Katolickiego.

Do jakiego kościoła powinnam chodzić?.

Droga Siostro, przyjaciółko z Polski, drodzy Przyjaciele i zainteresowani.

Prawdą jest, ze Bóg nie pozwala nam sądzić, bo w swoim Słowie wyraźnie nakazuje nam

„Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni”.

Tak, więc i ja w tej chwili uważam, że nie mam prawa oceniać, ani osądzać kierując się złą wolą ani tego wielkiego Kościoła Katolickiego, ani żadnego innego kościoła.

To, co staram się powiedzieć w bojaźni Bożej, to że między nami istnieją różnice. Nie chodzi o to, że tam jest coś błędne, a tu poprawne.

Jakie są różnice w interpretacji pewnych stwierdzeń zawartych w Biblii na podstawie Słowa Bożego, i każdy z nas z osobna niech osądzi w swoim życiu i podejmie decyzje, co do bożych wymagań, dlatego ze Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, czyli dał mu ciało, duszę, czyli pragnienia, ale i ducha, czyli możliwość osądzania, również człowiek został obdarzony całkowitą wolnością może wybierać i odrzucać, podejmując osobiste decyzje.

Według nas zasadniczą różnicą między nami a kościołem Katolickim, i nie tylko nim zresztą, jest to, że inne kościoły ,w przeciwieństwie do nas zachowują tradycje ludzkie.

Jest to więc to, o czym nasz Pan Jezus Chrystus mówi:

A czemu wy naruszacie przykazanie Boże ze względu na waszą tradycję?

Jest to bardzo poważne. Jeśli do nauki zawartej w Piśmie Świętym dodamy ludzkie nakazy i tradycje, prowadzące ludzi do grzechów i wykroczeń, pojawia się sytuacja, której nie można ocenić pozytywnie, dlatego nie zgadzamy się z nią.

Według nas tylko Słowo Boże jest bezbłędne, natchnione przez samego Boga, spisane jako Stary Testament przez proroków, a przez apostołów i proroków jako Nowy Testament.

Ponadto Słowo Boże bezwzględnie wypowiada się na ten temat w słowach

Niebo i ziemia przeminą, lecz moje słowa na pewno nie przeminą.

Wypada tu dodać , że jeśli niektóre tradycje są zgodne ze Słowem Bożym, lub przynajmniej nie są z nim sprzeczne, nie wzbudzają naszych zastrzeżeń.

Mamy natomiast poważne obiekcje wobec tych, które naruszają nakazy Słowa Bożego, jak na przykład kult obrazów, posągów, relikwii świętych.

Nie ma to uzasadnienia w nauce Biblii. Wręcz przeciwnie, wszelkie wizerunki Pismo Święte nazywa „idolami” i uznaje je za obrzydliwości dla Boga ,coś, czego On nienawidzi.

Wierzymy też na podstawie Słowa Bożego, że modlitwy do osób zmarłych ,w tym do Matki Pana , jako do pośredników są naruszeniem  i przekroczeniem woli Bożej. Podobnie traktujemy modlitwy do aniołów.

Nie zgadzamy się z tym. Ktoś może uważać, że popełniamy błąd.

Nie wykluczam tego, ponieważ nie wyznaję nieomylności.

I tu znów nasuwa się kolejny, bardzo poważny problem Kościoła Katolickiego, który ustalił, że jeden człowiek jest nieomylny. Nieomylność ludzka również jest niezgodna z nauczaniem Pisma Świętego, w którym czytamy :

Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą” ale i „gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej,”

W żadnym wypadku nie zgadzamy się z twierdzeniem, że istnieje człowiek, który jest nieomylny. Gdybyśmy przyjęli taką naukę, bylibyśmy zobowiązani do przestrzegania wszystkiego, co ten człowiek będzie mówił, czy nakazywał, nawet, jeśli nie będzie to zgodne ze Słowem Bożym.

Jednym z przykładów jest „czyściec”, który – z tego, co słyszałem i czytałem- w objawieniu pewnego, umiłowanego przez wielu człowieka, który już dawno zmarł, czcigodnego papieża, określony został mianem PURGATORIUM, czyli „przedsionek do nieba”.

Jest to nowa nauka, doktrynalnie niezgodna z Pismem Świętym. Według niej człowiek umierający w łasce Bożej, o ile nie jest doskonały, musi przez jakiś czas pozostawać w czyśćcu. Okres przebywania w nim – krótki, czy długi- zależy od stanu tego człowieka i musi trwać do chwili, aż człowiek zostanie całkowicie oczyszczony i będzie mógł przejść do raju.

Jest to odkrycie, objawienie jednego z papieży. Stało się ono później doktryną, ponieważ papież uważany był przez ludzi za nieomylnego.

Słowo Boże nie mówi nic o oczyszczeniu po śmierci, jest mu nawet całkowicie przeciwne, jak to stwierdza apostoł Paweł:

A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd,

A zatem człowiek przeznaczony jest, by raz umrzeć, a potem następuje sąd.

Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ludzie żyjący twierdzą, że mogą modlić się za dusze w czyśćcu, by im pomóc, a sąd?

a potem sąd” ,

w jaki sposób mieliby im  pomóc? Jaki związek ma człowiek żyjący z umarłym? Ich sytuacja i warunki, w jakich się znajdują są całkowicie odmienne. Doktryna ta zachęca ludzi żywych do modlitw za zmarłych nie tylko po to, by zostały im odpuszczone grzechy, ale by jak najszybciej wydostali się z czyśćca. Są to bardzo dziwne rzeczy!

To nie wszystko, oczywiście.

Jest też kapłaństwo. Według nauki Biblii słowo „kapłan” oznacza „pośrednik”.

Słowo Boże naucza, że wszyscy jesteśmy królami i kapłanami najwyższego Boga, choć pośród nas niektórzy są prezbiterami i diakonami – sługami Bożymi, mającymi szczególne cechy, powołanymi do wyjątkowej posługi.

Prezbiter nie jest kapłanem w dosłownym znaczeniu tego słowa, (czyli pośrednikiem między Bogiem i człowiekiem). Jest natomiast sługą Kościoła, braci i sióstr.

Oprócz tego, zgodnie ze Słowem Bożym ma być „mężem jednej kobiety…”i przeczytam o tym z środka

mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, nie zadzierzysty, lecz łagodny, nie swarliwy, nie chciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości,.

Tak, więc starszy, czyli prezbiter musi mieć dzieci. Prezbiterem nie może być człowiek samotny, nie posiadający rodziny.

Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie.

A więc Słowo Boże wypowiada się na ten temat bardzo wyraźnie, także w Liście apostoła Pawła do Tytusa, że starsi powinni być :

nienaganni, są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty albo krnąbrności.”

Oznacza to, że dzieci prezbitera mają być podporządkowane ojcu i matce, czyli wychowane w posłuszeństwie i uległości, by nawet jako ludzie dorośli, po opuszczeniu domu rodzinnego, gdy założą własne rodziny, zachowali swoje zbawienie i pozostali w wierze, a nie żyli w nieposłuszeństwie woli Bożej czyli w rozpuście i krnąbrności. Taką rodzinę powinien posiadać wierzący człowiek, jeśli ma się stać starszym(prezbiterem) Kościoła.

Słowo Boże nie wspomina nigdzie o wymogu celibatu. Kapłaństwo zostało zniesione przez Chrystusa. To kapłaństwo, które w Starym Testamencie reprezentowali Aaron i lewici ,opiekujący się świątynią Salomona.

Kiedy przyszedł Jezus Chrystus, żaden inny człowiek nie jest już kapłanem, czy arcykapłanem w znaczeniu starotestamentowym, ponieważ tylko On-Chrystus jest wielkim arcykapłanem i arcypasterzem owiec.

Jest też jedynym pośrednikiem między Bogiem Ojcem i ludźmi ,pośrednikiem, który zasiada w niebie – człowiek Jezus Chrystus.

Ale istnieją też inne formy kościelne, jak na przykład monastycyzm, które są całkowicie niezgodne z duchem Pisma Świętego. Bóg nie nakazał nikomu, by się oddalił i ukrył w odosobnieniu, i by tam się uświęcał.

Przeciwnie, Pan Jezus Chrystus modlił się do swego Ojca, by nas zachował od świata i od złego, mówiąc :

”Nie mówię abyście wyszli ze świata bo

Wy jesteście światłością świata i Wy jesteście solą ziemi;

Można by jeszcze wspomnieć o innych tego typu rzeczach, ale najważniejsze, co chcemy ci przekazać moja przyjaciółko z Polski jest to, że Kościół Jezusa Chrystusa musi być oparty tylko i wyłącznie na Ewangelii Chrystusowej.

Apostoł Paweł pisze o tym bardzo jasno i zdecydowanie.

Czytam z 15 rozdziału I Listu do Koryntian :

A przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście.

Nie tylko poleca nam Ewangelię, ale namawia, by trzymać się tylko jej, tylko Słowa Bożego, bo w nim jest moc do zbawienia tych, którzy nie wierzą.

A zatem, poza Ewangelią Jezusa Chrystusa nie ma zbawienia, oczywiście, jeśli trzymamy się jej nakazów i przestrzegamy ich, czyli jesteśmy wykonawcami, a nie jedynie słuchaczami, którzy zapominają.

Kolejne Twoje pytanie, umiłowana Przyjaciółko brzmi:

„Co robić, jeśli w Polsce nie ma takiego kościoła, jaki widzę w waszej telewizji?

W polskich kościołach chrześcijańskich kobiety noszą spodnie, malują się, nie ubierają się skromnie i nie różnią się niczym od kobiet w kościele katolickim.

Do jakiego kościoła powinnam chodzić?

Kościół, moja Przyjaciółko i drodzy Przyjaciele i zainteresowani,

jest w istocie bardzo poważną sprawą i wybór każdego człowieka, co do kościoła, któremu zaufa i powierzy swoją rodzinę ale i samego siebie, w którym będą dorastać jego dzieci, jakie przyjmą one nauczanie, jest naprawdę niezmiernie ważną decyzją życiową.

Kościół Chrystusa ma trzy główne cechy:

Po pierwsze ma rolę wychowawczą, czyli jest jakby szkołą, w której Nauczycielem i Przewodnikiem (Liderem) jest Jezus Chrystus.

Kościół jest miejscem którym przez naukę apostołów, przez Słowo Boże i łamanie chleba(Wieczerzę Pańską),ale i społeczność(relacje) z bliźnimi, oraz modlitwy świętych człowiek jest wychowywany, jak nam to mówi Słowo Boże szkolony aby był wykorzystany jako naczynie miłosierne dla Bożej Chwały.

Jedynie Kościół Chrystusowy przygotowuje i kształtuje ludzi świętych. Wszyscy, którzy znajdują się poza Słowem Bożym i Kościołem Jezusa Chrystusa są szkoleni jako naczynia gniewu dla zguby.

A więc niezwykle ważną kwestią jest to, gdzie jest kształtowany człowiek, gdzie się uczy.

Drugą rolą Kościoła jest bycie  szpitalem. Jest szpitalem ciał, dusz i ducha, ponieważ Chrystus uzdrawia wszelką chorobę .Chorobę ciała, duszy i duch, naszą słabość, bo w naszych słabościach Pocieszyciel, Duch Prawdy „modli się, błaga za nami i

wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach .

Kościół powinien należeć  do Chrystusa i do Ducha Świętego, czyli powinien w nim być obecny Duch Święty wraz z całą Jego pełnią czyli z darami Ducha Świętego i wypełnieniem się Duchem Świętym.

I wreszcie Kościół jest w przenośni „Jednostką wojskową”, obozem która rekrutuje pracowników do dzieła Bożego. W Kościele Chrystusowym każdy ma jakąś służbę, zadanie, jak to jest napisane w Biblii:

Nawet i na sługi moje i służebnice moje Wyleję w owych dniach Ducha mego I prorokować będą.

W Kościele Chrystusa są słudzy i służebnice (Dzieje postolskie rozdz.2).

Apostoł Paweł stwierdza, że

„Nie głosił siebie i nie polecał siebie, ale zwiastował Jezusa Chrystusa i tego ukrzyżowanego a samego siebie nazywał sługa Bożym …”

Czyli kościół składa się ze sług i służebnic, których rekrutuje Chrystus i tak jak jest napisane w Liście do Tymoteusza:

Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Bo nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo

Decyzja o tym, do jakiego kościoła będziemy chodzić, któremu zaufamy i powierzymy życie swoje i życie naszej rodziny jest naprawdę bardzo poważna.

Powinno to być miejsce, do którego doda nas sam Chrystus, jak jest napisane :

Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni..

A uczyni to, jeśli będziemy się o to modlić i prosić Go. Jestem przekonany droga Przyjaciółko, że w Polsce istnieje Kościół Chrystusa, ponieważ Kościół to przede wszystkim dom Boga Żywego, miejsce, gdzie On przebywa. Kościół to także Oblubienica Chrystusa i Jego Ciało.

I po trzecie, w Kościele Panem jest Duch Święty.

Bóg zaprowadzi Cię do takiego Kościoła, jeśli będziesz się o to modlić, bo Biblia mówi

„Szukajcie, a znajdziecie”

Jeśli kościoły, do których chodzisz nie dają odpowiedzi Twojej duszy, nie czujesz się w nich tak dobrze jak w swoim domu, Twoje serce nie raduje się w nich obecnością Bożą, to unikaj bywania w nich i szukaj innego miejsca, a Bóg z pewnością wskaże to, które przeznaczył dla Ciebie.

Niemożliwe, by przy takiej gorliwości i pragnieniu, jakie nosisz w swoim sercu, oraz zaangażowaniu w Boże sprawy Bóg nie poprowadził Cię do miejsca przygotowanego dla Ciebie.

Nie lękaj się, wierz, a Bóg z pewnością Cię tam zawiedzie.

Oczywiście przez cały czas poszukiwań, jak długo by on nie trwał, dobrze uczynisz, rozważając Słowo Boże, modląc się i prosząc o Ducha Świętego, by Chrystus ochrzcił Cię Duchem Świętym i ogniem, a później poprzez Ducha Świętego zaprowadził Cię do miejsca, gdzie Twoja dusza odpocznie i będzie się radować obecnością Boga.

Bóg Niech będzie z Tobą, moja umiłowana

Musimy Ci powiedzieć, że bardzo Cię umiłowaliśmy za sprawą pytań, które nam zadałaś i jeśli kiedyś Bóg otworzy przed Tobą drogę do Grecji, pragniemy (pragnęlibyśmy) Cię poznać.

Reklamy

Posted on 10/07/2010, in Biblia, Kościół w świetle Słowa Bożego, Odpowiedzi z Biblii and tagged , , . Bookmark the permalink. Dodaj komentarz.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: