Wiara, Nadzieja, Miłość – 3 część

Miłość

1 Kor. 13:13

13.Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest miłość.

Kol. 3:14

14.A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości.

Judy 1:2

2. Miłosierdzie, pokój i miłość niech będą waszym udziałem w obfitości.

2 Jan. 1:6

6. A to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań jego. Takie jest to przykazanie, które słyszeliście od początku, aby było zasadą waszego postępowania.

1 Jan. 3:1-2

1.Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał.

2.Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest.

1 Jan. 2:5

5.Lecz kto zachowuje Słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy

Chrześcijan aby mógł być prawdziwym chrześcijaninem potrzebuje tego, co go udoskonali:

  • Wiarę, która da mu wzrost, bo będzie chodził z wiary w wiarę i będzie prosił i odbierał.  Będzie podobał się Bogu, bo bez wiary nie można podobać się Bogu.

Rzym. 1:17  (BW)

17.Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie.

  • Nadzieję, która poprowadzi go do błogosławieństwa, do owocu i do oczekiwanego wyniku we wszystkim, o co się stara.

Rzym. 5:5  (BW)

5.A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany.

  • Miłość, która poprowadzi do udoskonalenia tak, aby z całą pewnością był gotowy na porwanie Kościoła.

1 Jan. 4:16-17   (BW)

16.A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim,

17.W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie.

Miłość jest największa i nigdy się nie skończy. Wszystkie inne cechy – po porwaniu Kościoła ustaną.

Miłość jest pieczęcią udoskonalenia chrześcijanina.  Bez miłości – ile wiary by nie miał, jak doskonała i zupełna w Bogu byłaby jego nadzieja – bez miłości jednak nie zobaczy nieba.

Miłość Chrystusowa nas łączy. Miłość Boża jest wylana w naszych sercach poprzez Ducha Świętego.

Nowe przykazanie Chrystusa mówi, abyśmy miłowali bliźniego tak, jak On nas umiłował.

I dlatego, to wszystko składa się na największą cechę –  Miłość.

1 Jan. 5:3

3. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe.

1 Jan. 4:7-21

7. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga.

8. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.

9. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli.

10. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.

11. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować.

12. Boga nikt nigdy nie widział; jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość jego doszła w nas do doskonałości,

13. Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił.

14. A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata.

15. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu.

18. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą; kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości.

19. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował.

20. Jeśli kto mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi.

21. A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego.

1 Jan. 3:16

16. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje; i my winniśmy życie oddawać za braci.

1 Piotr. 4:8

8. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów.

Hebr. 13:1

1. Miłość braterska niechaj trwa.

1 Tym. 1:5

5. A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia, i z wiary nieobłudnej,

Filip. 1:10

10. Abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy,

Efez. 3:19

19. I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą.

Gal. 5:22

22. Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,

2 Kor. 5:14

14. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł; a zatem wszyscy umarli;

1 Kor. 13:4-8

4. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się,

5. Nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego,

6. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy;

7. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi.

8. Miłość nigdy nie ustaje; bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci.

Rzym. 13:10

10. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza; wypełnieniem więc zakonu jest miłość.

Rzym. 12:9-10

9. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego.

10. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku,

Rzym. 5:8-9

8. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.

9. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu.

Jan. 17:26

26. I objawiłem im imię twoje, i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, i Ja w nich.

Jan. 13:34-35

34. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali.

35. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.

Reklamy

Posted on 19/03/2011, in Miłość - 3 część, Nadzieja, Wiara and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Dodaj komentarz.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: